Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2015

Decydując się na tą znajomość, nie sądziłam, że zangażuję się w nią tak bardzo, absolutnie i bezwarunkowo, że narodzi się we mnie coś znacznie silniejszego, niż oczekiwałam, bałam się tego i zapewne boję się nadal, najzwyczajniej w świecie oszalałam.Bo przecież Ty, dałeś mi tyle ciepła i zrozumienia ile nie dał mi nigdy nikt, z każdej osoby, którą los postawił na mojej drodze.Żadna z tych osób nie umiała mnie pojąć, zrozumieć, każdy chciał mnie zmieniać. Ty jeden nie próbowałeś, chciałeś mnie nieprzewidywalną, trudną, z wszystkimi moimi wadami.
Reposted byvellinimo vellinimo

January 02 2015

4412 5add
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamahsheed mahsheed
5559 76e2 500
2896 6ccf 500
1048 4634 500

positivelyfat:

I’ll take 10

Reposted frommxxnprincess mxxnprincess viaswinka swinka

December 02 2014

5182 7ebc
Reposted fromosaki osaki vialady-mademoiselle lady-mademoiselle
6735 6f55
Reposted fromarmadillo armadillo

December 01 2014

8850 1a94 500
3648 0d6d 500
Reposted fromkjuik kjuik viamefir mefir
9856 7993 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaosaki osaki
1374 a128 500
Reposted fromladygrey ladygrey viajudyta judyta
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaedenpath edenpath
1575 08ce 500
Reposted fromchief chief viaRozaa Rozaa

November 20 2014

Reposted fromhappy25 happy25 viaMissStardust MissStardust
7668 7ff7
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaMissStardust MissStardust
2874 0375 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl